21 7 / 2013

"Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện."

Nam Cao (via chang-trai-thang-muoi)

(via ilmf2606)

  1. little-vanni reblogged this from bluegonetoblack
  2. khoqua reblogged this from ilmf2606
  3. ilmf2606 reblogged this from bluegonetoblack
  4. bluegonetoblack reblogged this from yukitran